Sa Fiza 'e Su Re 歌詞 Tazenda ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
> > >

Tazenda歌詞
專輯列表
新聞
相關影音

Tazenda

Sa Fiza 'e Su Re

fiza 'e sa luna
fiza 'e su Re
plena 'e tristura
tue ses
in custa terra chi no leat
in custu mundu chi no intendet

fizu 'e su sole
fizu 'e su Re
plenu de pensamentos
oe ses
in custa vida chi no leat
in custu coro chi no isperat

beni in custu cantu nostru e faghe 'bim-bo!'
intra chi cantamus 'a s'andira ndirò'
pone meda luche in custa notte
isettende... sa manu de su Re
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網

mama 'e sa luna (babbu 'e su sole)
femina 'e su Re (femina 'e su Re)
plena de amore (plenu de amore)
tue ses
in custu chelu chi no est chelu
in custu mare chi no est mare

beni in custu cantu nostru e faghe 'bimbò'
(fiza 'e sa luna)
intra chi cantamus 'a s'andira ndirò'
(fiza 'e su Re)
pone meda luche in custa notte
isettende... sa manu de su Re

fiza 'e sa luna...
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網