Jeanne d'Arc(貞德) 歌詞 鐘綺 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網 > 女生歌手 > 鐘綺 > 空喙是... > Jeanne d'Arc(貞德)

鐘綺專輯介紹
歌詞
專輯列表

鐘綺

Jeanne d'Arc(貞德)

作詞:亦辰兒
作曲:鐘綺

Jeanne d'Arc
Alfred de Musset

Je cherche en vain le repos qui me fuit.
Mon cœur et plein des douleurs de la France.
Jusqu'en ces lieux déserts, dans l'ombre et le silence
De la patrie en deuil le malheur me poursuit.

中譯

(聖女貞德)
19世紀法國詩人謬賽 著

徒勞找尋離我遠去的靜。
我內心滿溢法國的苦痛。
直至荒漠,藏身於黑暗,和寂然
來自祖國淒涼,厄運追趕著我。


恁講 阮為肉體做竅
為性愛的快樂
予全世界對魔效忠

原本 阮是真心為國
一个民族英雄
領百姓 假作成查埔

假想 阮煮毒蛇杜定蜘蛛夜婆
一人踅踅唸咧煮一大鼎藥
較早 逼人吊脰來審判慾望
但是人講屍會化~ 化魔
愛用火燒

滿身著火 boule de feu
Oh Jeanne d'Arc
逐人怨Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc

原本的戰爭賰絕望
是阮予Française新的希望
全騎士 輸予 一个毋捌字的人

滿腹恨火 boule de feu
Oh Jeanne d'Arc
逐人刣Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc

若無我 咱袂做勝者
煞愛予人縛佇柱仔受折磨
阮祈禱 祈禱 十字架囥手中扲絚

聖經 有女性穿插規定
阮避免數想的男人
煞變作一个罪人

敢知 欲死進前阮佇監獄內面
彼淫亂的貴族強姦阮袂成
長裙 毋知予人提去藏佗位
到最後竟然無衫通穿
尊嚴消失

滿身著火 boule de feu
Oh Jeanne d'Arc
逐人猌Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc

以後的戰爭賰絕望
無人予Paris 新的希望
揣會曉 火炮 來攻城的彼个人

滿腹恨火 boule de feu
Oh Jeanne d'Arc
宗教棄Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc

眾人看 就佇咧埕前
幾分鐘後只賰臭火薰的屍
問貞操 情操 到最後怎樣會紡見

滿身著火 boule de feu
Oh Jeanne d'Arc
逐人猌Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc

以後的戰爭賰絕望
無人予Paris新的希望
揣會曉 火炮 來攻城的彼个人

滿腹恨火 boule de feu
Oh Jeanne d'Arc
宗教棄Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc

眾人看 就佇咧埕前
幾分鐘後只賰臭火薰的屍
問貞操 情操 到最後怎樣會紡見
「伊應該 應該 愛予人拍入去地獄
請趕緊 趕緊 骨頭烌掖入去河矣」

就算講 最後 還我清白猶閣按怎------------------------------------------21010/《Jeanne d'Arc》
鐘綺Tsing Khì

Je cherche en vain le repos qui me fuit
Mon cœur est plein des douleurs de la France
Jusqu'en ces lieux déserts, dans l'ombre et le silence
De la patrie en deuil le malheur me poursuit
— Alfred de Musset
-

恁講
lín kóng
阮為肉體做竅
gún uī bah-thé tsò-khiàu
為性愛的快樂
uī sìng-ài ê khuài-lo̍k
予全世界對魔效忠
hōo tsuân sè-kài tuì môo hāu-tiong
喔~ ooh~

原本阮是真心為國
guân-pún gún sī tsin-sim uī kok
一个民族英雄
tsi̍t-ê bîn-tso̍k ing-hiông
領百姓
niá peh-sènn
假做成查埔
ké-tsuè sîng tsa-poo

假想阮煮毒蛇
ká-sióng gún tsú to̍k-tsuâ
杜定蜘蛛夜婆
tōo-tīng ti-tu iā-pô
一人踅踅唸
tsi̍t-lâng se̍h-se̍h-liām
咧煮一大鼎藥
teh tsú tsi̍t tuā-tiánn io̍h

較早逼人吊脰
khah-tsá pik lâng tiàu-tāu
來審判慾望
lâi sím-phuànn io̍k-bōāng
但是人講屍會化
tān-sī lâng kóng si ē huà
化魔
huà môo
愛用火燒
ài iōng hué sio

滿身著火
muá-sin to̍h-hué
boule de feu
oh Jeanne d'Arc
逐人怨
ta̍k-lâng uàn
Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
原本的戰爭
guân-pún ê tsiàn-tsing
賰絕望
tshun tsua̍t-bāng
是阮予France新的希望
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
sī gún hōo France sin ê hi-bāng

全騎士輸予一个
tsuân khî-sū su hōo tsi̍t-ê
毋捌字的人
m̄ bat-jī ê lâng
滿腹恨火
muá-pak hūn-hué
boule de feu
oh Jeanne d'Arc
逐人刣
ta̍k-lâng thâi
Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
若無我
nā bô guá
咱袂做勝者
lán buē tsuè sìng--tsiá
煞愛予人
suah ài hōo-lâng
縛佇柱仔受折磨
pa̍k tī thiāu-á siū tsiat-buâ
喔~ ooh~
阮祈禱
gún kî-tó
祈禱
kî-tó
十字架囥手中扲絚
si̍p-jī-kè khǹg tshiú-tiong gîm ân

聖經
sìng-king
有女性穿插規定
ū lú-sìng tshīng-tshah kui-tīng
阮避免數想的男人
gún pī-bián siàu-siūnn ê lâm-jîn
煞變做一个罪人
suah piàn-tsuè tsi̍t-ê tsuē-jîn
喔~ ooh~

敢知
kám tsai
欲死進前
beh sí tsìn-tsîng
阮佇監獄內面
gún tī kann-ga̍k lāi-bīn
彼淫亂的貴族
he îm-luān ê kuì-tso̍k
強姦阮袂成
kiông-kan gún buē-sîng
長裙毋知予人
tn̂g-kûn m̄-tsai hōo-lâng
挈去藏佗位
khe̍h-khì tshàng tó-uī
到最後
kàu tsuè-āu
竟然無衫通穿
kìng-jiân bô sann thang tshīng
尊嚴消失
tsun-giâm siau-sit

滿身著火
muá-sin to̍h-hué
boule de feu
oh Jeanne d'Arc
逐人猌
ta̍k-lâng gīn
Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
以後的戰爭
í-āu ê tsiàn-tsing
賰絕望
tshun tsua̍t-bāng
無人予Paris新的希望
bô-lâng hōo Paris sin ê hi-bāng

揣會曉火炮
tshuē ē-hiáu hué-phàu
來攻城的彼个人
lâi kong-siânn ê hit ê lâng
滿腹恨火
muá-pak hūn-hué
boule de feu
oh Jeanne d'Arc
宗教棄
tsong-kàu khì
Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
眾人看
tsìng-lâng khuànn
就佇咧埕前
tiō tī teh tiânn tsîng
幾分鐘後
kuí hun-tsing āu
只賰臭火薰的屍
tsí tshun tshàu-hué-hun ê si
喔~ ooh~
問貞操
mn̄g tsing-tshò
情操
tsîng-tshò
到最後
kàu tsuè-āu
怎樣會拍毋見
tsuánn-iūnn ē phàng-kìnn

滿身著火
muá-sin to̍h-hué
boule de feu
oh Jeanne d'Arc
逐人猌
ta̍k-lâng gīn
Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
以後的戰爭
í-āu ê tsiàn-tsing
賰絕望
tshun tsua̍t-bāng
無人予Paris新的希望
bô-lâng hōo Paris sin ê hi-bāng

揣會曉火炮
tshuē ē-hiáu hué-phàu
來攻城的彼个人
lâi kong-siânn ê hit ê lâng
滿腹恨火
muá-pak hūn-hué
boule de feu
oh Jeanne d'Arc
宗教棄
tsong-kàu khì
Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
眾人看
tsìng-lâng khuànn
就佇咧埕前
tiō tī teh tiânn tsîng
幾分鐘後
kuí hun-tsing āu
只賰臭火薰的屍
tsí tshun tshàu-hué-hun ê si
喔~ ooh~
問貞操
mn̄g tsing-tshò
情操
tsîng-tshò
到最後
kàu tsuè-āu
怎樣會拍毋見
tsuánn-iūnn ē phàng-kìnn

伊應該
i ing-kai
應該愛予人
ing-kai ài hōo-lâng
拍入去地獄
phah ji̍p-khì tē-ga̍k
請趕緊趕緊
tshiánn kuánn-kín kuánn-kín
骨頭烌掖入去河啊
kut-thâu-hu iā ji̍p-khì hô--ah
就算講
tiō-sǹg kóng
最後還我清白
tsuè-āu hîng guá tshing-pi̍k
猶閣按怎
iáu-koh án-tsuánn

  1. 感謝 W.B. Chen 修正歌詞
  2. 友站連結: W.B. Chen 


回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網